Polityka prywatności sklepu internetowego Georg Utz

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego https://www.utzgroup.pl/produkty-sklep/ (dalej: „Sklep Internetowy”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.

 

2. Zasady przetwarzania danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest: Georg Utz Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich (55-080), ul. Nowowiejska 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Wrocław-Śródmieścia we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135924 (dalej: „Administrator” lub „Georg Utz”).

W związku z zainicjowaniem, zawarciem, realizacją i anulowaniem umowy kupna, dane są gromadzone, zapisywane i przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

Każde wejście na stronę Sklepu Internetowego jest protokołowane poprzez zapis aktualnie używanego adresu IP, daty i godziny, typu przeglądarki i systemu operacyjnego komputera, jak też przeglądanych stron internetowych. Powyższe nie umożliwia jednak pozyskiwania danych osobowych Klienta w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe zapisywane są tylko wtedy, jeśli zostaną przekazane przez Klienta, np. w ramach zamówienia lub korespondencji mailowej (np. nazwisko i dane kontaktowe). Dane te są przetwarzane tylko do tego celu, dla którego zostały udostępnione (np. opracowanie zamówienia, korespondencja). Dane Klienta przekazywane są dalej tylko firmie wysyłkowej, która otrzymała zlecenie dostawy, o ile są one potrzebne do jej realizacji. W ramach realizacji płatności dane płatnicze Klienta przekazywane są tylko tej instytucji bankowej, która realizuje przedmiotowe płatności. W przypadku zapłaty kartą kredytową dane karty kredytowej przekazywane są wyłącznie temu przedsiębiorstwu, które obsługuje kartę kredytową Klienta.

Jeśli w celu prowadzenia i realizacji procesów związanych z przetwarzaniem danych wykorzystywane są usługi osób trzecich, podmioty te są zobowiązane do przestrzegania postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe, które zostaną przekazane za pośrednictwem Strony Internetowej, przechowywane są tylko do czasu realizacji celu, dla którego zostały przekazane, o ile przepisy handlowe lub podatkowe nie nakładają na Administratora obowiązku ich dłuższego przechowywania lub jeśli Klient wyrazi uprzednią zgodę na dalsze ich wykorzystywanie.

 

3. Uprawnienia podmiotu, którego dane dotyczą

W przypadku cofnięcia zgody na gromadzenie danych osobowych Klienta lub jeśli przestaną one być aktualne, zostają one usunięte, skorygowane lub zanonimizowane. Klient ma prawo do uzyskania informacji o wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, które jego dotyczą.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Georg Utz poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

4. Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Jeśli ze Strona Internetowa z ofertą Georg Utz odsyła – również poprzez link – do stron internetowych osób trzecich, Administrator nie może wtedy przejąć gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość bądź kompletność prezentowanych tam treści oraz za bezpieczeństwo danych na tych stronach internetowych. Ponieważ Administrator nie ma wpływu na przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie ochrony danych przez osoby trzecie, zaleca się każdorazowo sprawdzanie prezentowanych tam deklaracji o ochronie danych.

 

5. Narzędzia analityczne i Google Analytics

Niniejsze strona internetowa korzysta z narzędzi analitycznych Google (Google Analytics), tj. serwisu analitycznego spółki Google Inc. (dalej jako „Google“). Google Analytics stosuje tzw. „Cookies“ (dalej jako „ciasteczka”), czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, które umożliwiają analizę tego, jak korzysta on ze strony internetowej.

Powyższe pozwala na sporządzanie raportów o aktywności na stronie oraz wykonywanie innych usług związanych z korzystaniem ze strony i korzystaniem z Internetu przez operatora strony internetowej. Adres IP, który przekazuje przeglądarka Klienta w ramach stosowania Google Analytics, nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi.

Można zapobiec zapisywaniu Cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. W takim przypadku niektóre funkcje tej Strony Internetowej mogą być niedostępne lub ograniczone. Ponadto można zapobiec rejestracji wygenerowanych przez Cookies danych przez Google i odnoszących się do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Strony Internetowej (włącznie z adresem IP), oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez ściągnięcie i instalację wtyczek do przeglądarki, dostępnych pod linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Szczegółowe informacje o warunkach korzystania i ochronie danych znajdą Państwo pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub na stronie https://www.google.de/intl/pl/policies/.

 

6. Media społecznościowe

Na Stronie Internetowej wykorzystywane są wtyczki sieci społecznościowej facebook.com, której operatorem jest spółka Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej jako „Facebook”).

Otwieranie strony internetowej z ofertą Georg Utz, korzystającej z takich wtyczek powoduje połączenie z serwerami Facebooka oraz prezentację tych wtyczek na stronie internetowej za pośrednictwem komunikacji z przeglądarką. Jeśli Klient posiada konto na Facebooku, Facebook przyporządkowuje te informacje do osobistego konta Klienta, jako użytkownika Facebooka. Korzystanie z funkcji wtyczek (np. kliknięcie na klawisz „Lubię”, wpisanie komentarza) także powoduje przypisanie tych informacji do konta Klienta na Facebooku. Aby temu zapobiec, Klient powinien wylogować się z konta Facebook przed skorzystaniem z wtyczek.

Szczegółowe informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Facebook, o prawach i możliwościach służących ochronie sfery prywatnej, znajdują się w informacji o ochronie danych na stronie Facebooka.

 

7. Cookies

Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, tzw. pliki cookies.

Większość używanych plików cookies jest samoczynnie usuwana z dysku komputera po zakończeniu przeglądania Internetu. Tymczasowe pliki cookies są wykorzystywane między innymi, aby oferować funkcję koszyka na zakupy podczas przechodzenia na kolejne strony. Ponadto stosowane są również pliki cookies, które pozostają zapisane na dysku komputera w dłuższym okresie. Przy kolejnej wizycie na stronie internetowej pozwalają one automatycznie rozpoznać, że dany użytkownik już odwiedzał tę stronę oraz jakie informacje i ustawienie preferuje.

Tymczasowe i stałe pliki cookies pozostają zapisane na dysku komputera i same usuwają się po upływie zadanego czasu, przy czym ich żywotność ulega częściowemu przedłużeniu przy ponownym skorzystaniu ze Sklepu Internetowego.

 

8. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klient zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na Stronie Internetowej.

 

Data ostatniej aktualizacji Polityki 10.11.2015

 

Georg Utz Sp. z o.o., ul. Nowowiejska 34, 55-080 Kąty Wrocławskie, Telefon +48 713 16 77 60

info.pl@utzgroup.com