Menu główne

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO

 

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Georg Utz sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich (55-080), ul. Nowowiejska 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000135924, posiadająca numer REGON: 931091157 oraz numer NIP: 8992075777 (dalej: Administrator lub Spółka).

 

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: rodo@utzgroup.com

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe i w jakim zakresie?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zawarcie i wykonanie umowy i w tym celu przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, adres email, Regon, NIP, (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).

Jeśli jesteś naszym klientem to celem jest oczywiście wykonanie zawartej Umowy i dopełnienie naszych obowiązków oraz uprawnień. Dlatego przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym informacje dotyczące imię i nazwisko, adres email.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych, z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej, następuje to na podstawie odrębnie wyrażonej przez Ciebie zgody i w związku z tym przysługuje Ci szereg dodatkowych uprawnień.

 

Twoje dane mogą być przetwarzanie w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią to znaczy:

  • zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy,

marketingu bezpośredniego własnych produktów.

 

Komu przekazywane są Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych będą firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania Twoich danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych, badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń i audytorzy. W przypadkach przewidzianych prawem – dojść może do przekazania przetwarzanych danych osobowym podmiotom takim jak policja, czy sądy.

 

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Okres przechowywania danych osobowych przez Spółkę jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, a jeśli wycofasz zgodę to do momentu cofnięcia zgody.

Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

Pobieramy tylko te dane osobowe, bez których dana usługa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania usługi, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur/rachunków, etc.).

Pamiętaj, że jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w treści zgody.

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień, w tym:

  1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo wniesienia sprzeciwu, które opisujemy poniżej;
  3. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
  4. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym informujemy, iż cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Prawo to wykonać możesz bezpośrednio w naszej siedzibie lub wysyłając maila na adres: rodo@utzgroup.com

Informujemy jednakże, że jeżeli przetwarzamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zawsze przysługiwać będzie Ci również prawo do złożenia do nas skutecznego sprzeciwu wobec stosownego wobec Ciebie marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

Prawo do skargi

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe - masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.