Menu główne

Regulamin Online - Shop

Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu Internetowego Georg Utz Sp. z o.o.
 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
  • Georg Utz – Georg Utz Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Nowowiejska 34, 55‑080 Kąty Wrocławskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135924, NIP: 8992075777, REGON: 931091157, o kapitale zakładowym w wysokości 27 000 000,00 zł, tel. +48 71 391 32 04, e-mail: eshop.pl@utzgroup.com;
  • Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem: https://www.utzgroup.pl/;
  • Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
  • Klient – Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży z Georg Utz;
  • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Georg Utz czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
  • Umowa – umowa sprzedaży, zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Georg Utz, a Klientem, dotycząca produktów oferowanych przez Georg Utz za pośrednictwem Sklepu.
 2. Regulamin niniejszy stanowi integralną część Umowy.
 3. Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia przed zawarciem Umowy.
 4. Georg Utz zapewnia, iż towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Georg Utz – Georg Utz Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Nowowiejska 34, 55‑080 Kąty Wrocławskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135924, NIP: 8992075777, REGON: 931091157, o kapitale zakładowym w wysokości 27 000 000,00 zł, tel. +48 71 391 32 04, e-mail: eshop.pl@utzgroup.com;
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem: https://www.utzgroup.pl/;
 3. Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 4. Klient – Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży z Georg Utz;
 5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Georg Utz czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
 6. Umowa – umowa sprzedaży, zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Georg Utz, a Klientem, dotycząca produktów oferowanych przez Georg Utz za pośrednictwem Sklepu.
 7. Regulamin niniejszy stanowi integralną część Umowy.
 8. Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia przed zawarciem Umowy.
 9. Georg Utz zapewnia, iż towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Zamówienia

 

 1. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Georg Utz na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia, zwane dalej Towarami. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskiej walucie (PLN) i są cenami netto. Podane ceny Towarów są wiążące na chwilę składania zamówienia przez Klienta.
 2. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany oraz innych istotnych cechach.
 3. Poprawne korzystanie ze Sklepu wymaga:
 4. urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
 5. posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru.
 7. Zamówienie na produkty oferowane w Sklepie może być składane w następujący sposób:
 8. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu;
 9. pocztą e-mail na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 10. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru, a także prawidłowe wystawienie faktury VAT.
 11. Georg Utz ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 12. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Georg Utz w formie e-mail.
 13. Georg Utz zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:
 • transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym eCard (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki);
 • we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub
 • przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
 1. Potwierdzenie zamówienia przez Georg Utz poczytuje się jako zawarcie Umowy.
 2. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Przy zamówieniach powyżej 3 000,00 zł netto Georg Utz zapewnia Klientom darmowy transport do jednego miejsca w Polsce. W przypadku zamówień  o wartości 3 000,00 zł netto lub mniejszej doliczana jest opłata za ich transport uzależniona od wielkości zamówienia.
  Koszt transportu przy zamówieniu poniżej lub równym 3 000,00 zł netto :
 1. paczka: 29,00 zł netto;
 2. paleta: 170,00 zł netto.
 1. Sklep pozwala na dokonywanie zamówień przez całą dobę we wszystkie dni roku. Ewentualne przerwy w dostępności Sklepu mogą być spowodowane czynnikami niezależnymi od Georg Utz i nie mogą być podstawą kierowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Georg Utz.
 2. Georg Utz zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu założenia zamówienia przez Klienta.
 3. Cena Produktu może ulec zmianie, o czym Georg Utz poinformuje Klienta przed potwierdzeniem zamówienia. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny. W razie braku złożenia oświadczenia o podtrzymaniu zamiaru zawarcia umowy przez Klienta w ww. terminie uznaje się, że Klient nie wyraża zgody na zmianę ceny i rezygnuje ze złożonego zamówienia.
 4. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, zawierającym informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Konsumenta, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Georg Utz wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury.
 6. Klient ma możliwość anulowania zamówienia przed dokonaniem zapłaty, poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail z obsługą i poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 7. Georg Utz przekaże Towar do wysyłki w terminie do 3 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia i, w przypadku płatności przelewem, kartą lub ePrzelewem, opłacenia go; lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, poinformuje Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin dostawy może ulec zmianie, o zmianie tej Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie. Klient może zaakceptować zmianę terminu dostawy lub odstąpić od realizacji zamówienia.

 

III. Płatność

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 • przelewem: zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze: PL10 1020 5242 0000 2102 0384 8710;
 • kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
 • ePrzelew, z wykorzystaniem następujących platform: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Płacę z Orange (mBank), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z PeoPay (Bank Pekao), Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING(ING Bank Śląski), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobankpłatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), iKO (PKO BP), Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A), Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A).
 1. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.
 2. Do zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wagi towaru i wyboru sposobu dostarczenia przesyłki. Koszt ten jest każdorazowo wskazywany przy zamówieniu.
 3. Płatność za zamówienie winna być dokonana w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia i, szczególnie w przypadku przelewów zagranicznych, zlecona bez kosztów odbiorcy. W razie przeniesienia kosztu przelewu na odbiorcę płatności, wymagane będzie uzupełnienie wpłaty, o czym Georg Utz będzie informował drogą e-mail.
 4. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę.
 5. W przypadku płatności kartą, zwrot płatności, jeśli będzie konieczny, nastąpi na rachunek prowadzony dla tej karty.

IV. Dostawa

 1. Zamówiony Towar Georg Utz wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dostawy odbywają się tylko na terenie Polski. Towary będą dostarczane, w zależności od wielkości zamówienia, w kartonach lub na paletach.
 2. Wszelkie szczegółowe regulacje, związane z przesyłką Towarów określone są w regulaminach firm kurierskich. W szczególności regulamin firmy kurierskiej może przewidywać ograniczenia w zakresie wnoszenia Towarów na wyższe kondygnacje budynków.
 3. W momencie odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu Towaru, Towar jest inny niż zamawiany lub Towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Georg Utz e-mail lub telefonicznie.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru Towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego. Uszkodzenia transportowe, zgłaszane przez Klienta po przyjęciu Towaru nie będą uwzględniane.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą tego rodzaju zlecenia ponosi Klient.

V. Reklamacje

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Georg Utz ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. Reklamację można złożyć drogą pocztową lub e-mail na adres Georg Utz, wskazany w pkt 1.
 3. W reklamacji należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.
 4. Georg Utz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego Towaru do Georg Utz.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/.
 8. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

VI. Polityka prywatności

 1. Szczegóły związane z ochroną danych osobowych określa Polityka Prywatności Georg Utz, której treść jest dostępna pod adresem: https://www.utzgroup.pl/ochrona-danych/.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z treścią zgody, wyrażoną przez Klienta, Georg Utz jest uprawniony do przetwarzania jego danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu wykonania zawartej umowy, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Georg Utz. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowo-promocyjnych Sklepu, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.
 4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Georg Utz.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 6. Georg Utz zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 7. Do sprzedaży towarów w Sklepie odpowiednie zastosowanie znajdują Ogólne warunki sprzedaży/dostawy Georg Utz, których treść jest dostępna pod adresem: https://www.utzgroup.pl/regulamin-utz/.
 8. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa. Georg Utz honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.